Ruilen of retourneren kan, indien u binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling contact met ons opneemt per e-mail (website@helmutlotti.com). Na ons akkoord kan u het artikel naar ons, op eigen kosten en voldoende gefrankeerd, terug sturen.
Na ontvangst wordt het reeds betaalde bedrag exclusief verzendkosten aan u teruggestort. De retour regeling vervalt wanneer artikelen gebruikt zijn, of wanneer een originele verpakking van een artikel geopend werd of wanneer gebruikssporen door ons worden vastgesteld.

Contact gegevens : website@helmutlotti.com

Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Piet Roelen Productions (helmutlotti.com), een BV met maatschappelijke zetel te  2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 16, BTW BE 0782337761 RPR Antwerpen, (hierna ’Helmutlotti.com) biedt haar klanten de mogelijkheid om kleding online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden („Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Helmutlotti.com assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Helmutlotti.com.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop-)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Helmutlotti.com is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Helmutlotti.com is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Helmutlotti.com. Helmutlotti.com is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Helmutlotti.com assortiment online aan te kopen.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: PayPal / iDeal / Mastercard / Visa / Bancontact / Maestro

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, het exclusieve eigendom van Helmutlotti.com.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Helmutlotti.com te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Helmutlotti.com beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Skateshop.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 48u na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een betaalbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Helmutlotti.com.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Helmutlotti.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Helmutlotti.com  klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan Helmutlotti.com. 

Retourkosten zijn voor eigen rekening.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

Helmutlotti.com verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Helmutlotti.com toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Helmutlotti.com bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Helmutlotti.com uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat per e-mail (website@helmutlotti.com) aan te vragen 

Helmutlotti.com maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Helmutlotti.com om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Verzending

„Piet Roelen Productions“ is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending.

Artikel 12: Ruilen of retourneren

Ruilen of retourneren kan, indien u binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling contact met ons opneemt per e-mail (website@helmutlotti.com). Na ons akkoord kan u het artikel naar ons, op eigen kosten en voldoende gefrankeerd, terug sturen. Na ontvangst wordt het reeds betaalde bedrag exclusief verzendkosten aan u teruggestort. De retour regeling vervalt wanneer artikelen gebruikt zijn, of wanneer een originele verpakking van een artikel geopend werd of wanneer gebruikssporen door ons worden vastgesteld.

Artikel 13: Klantendienst

Is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 60 01 60, via e-mail op website@helmutlotti.com

Nach oben scrollen